Artikler

Ikke alle er med når pengene deles ut

18.06.18 09:28
av Annette Henriksen
Aktuelle saker   Myndigheter  

Ikke alle er med når pengene deles ut

Fordeling av frivillighetsmidler har vært under lupen. Ekspertgruppe finner mange tilfeldigheter i tilskuddsordningene for frivillige og foreslår en rekke endringer. Men hvorfor noen får – og andre ikke - er ikke utredet. Styret i Vellenes Fellesorganisasjon vedtok derfor i siste styremøte en uttalelse til kulturministeren for nettopp å peke på dette misforholdet.

Les mer...
Kan vi feire 5. november?

14.06.18 13:16
av Annette Henriksen
Aktuelle saker  

Kan vi feire 5. november?

Under årsmøtet i Frivillighet Norge onsdag 13. juni kom det fram at Regjeringen har valgt "Frivillighetens dag", 5. november, til å legge fram stortingsmeldingen om "Frivillighet i Norge". Vellenes Fellesorganisasjon har kommet med en rekke innspill til meldingen.

Les mer...
Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

26.04.18 13:10
av Annette Henriksen

Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

Det blir ingen endring i regelverket for årets søknad. Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner har vært på høring. I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet at ny forskrift skulle gjelde fra søknadsåret 2018. Det blir likevel ikke slik.

Les mer...
Salg av fellesareal

12.07.18 08:28
av Annette Henriksen
Juridisk  

Salg av fellesareal

En redegjørelse fra advokatfirmaet Kluge vedrørende de formelle sider ved behandling av salg av fellesarealer.

Les mer...
Det handler om livskvalitet!

04.04.18 15:07
av Annette Henriksen
Aktuelle saker    

Det handler om livskvalitet!

Under landskonferansen 3 mars var vi så heldige å ha et innledningsforedrag av Cathrine Vigander. Nå har også de som ikke var tilstede mulighet til å lese en redigert utgave av presentasjonen på våre nettsider.

Les mer...
Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

19.01.18 13:57
av Annette Henriksen

Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

I løpet av 2017 har 152 velforeninger funnet veien til Vellenes Fellesorganisasjon. Dette svarer til 7,6% økning. Men fremdeles er det flere tusen nærmiljøforeninger, grendelag og velforeninger som ikke er tilsluttet paraplyorganisasjonen. Et større fellesskap gir både tryggere økonomi, og velforeningene får mer slagkraft i forhold til myndighetene.

Les mer...
Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

18.01.18 16:51
av Annette Henriksen
Aktuelle saker  

Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

Som følge av en endring i forskriften som trådde i kraft 1 januar 2018 økes andelen fra 5 til 7 prosent av spill-innsatsen! I begynnelsen av januar i år strømmet pengene ut fra Hamar til norsk organisasjonsliv. Rundt 25.000 lag og foreninger fikk bidrag via Grasrotandelen for 2016.Til sammen ble det tilført 448 millioner kroner til organisasjonslivet via Grasrotandelen.

Les mer...
Norge tar over ordførervervet

04.12.17 16:27
av Annette Henriksen

Norge tar over ordførervervet

1 desember ble det besluttet at Norge ved Vellenes Fellesorganisasjon tar over ordførervervet i "Hela Norden ska leva" fra 2018. På møte i Stockholm fikk vår representant Erik Sennesvik overlevert ordførerklubben av Åse Classon i "Hela Sverige ska leva". Til stede var utsendinger fra både Norge, Åland, Island, Finland og Sverige.

Les mer...
"Grasrotandel" forsvinner for velforeninger?

27.10.17 22:20
av Erik Sennesvik
 

"Grasrotandel" forsvinner for velforeninger?

Kulturdepartementets forslag til endrete regler for "Grasrotandel" ser ved første blikk positivt ut. Men det legger opp til administrative avgjørelser på viktige arbeidsområder for velforeninger. Det kan føre til at en mister muligheten for en ekstra inntektskilde.

Les mer...
Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

11.10.17 14:38
av Erik Sennesvik

Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om frivillig innsats. Dette er et viktig prosjekt for kulturminister Linda Hofstad Helleland. Vellenes Fellesorganisasjon har gjennom flere innspill understreket bredden i den frivillige innsatsen - der velforeninger er blant de eldste allmennyttige foreningene i landet.

Les mer...
Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

11.10.17 14:01
av Erik Sennesvik

Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Over 200 frivillige troppet opp foran Stortinget i slutten av september – Det må bli slutt på å skattlegge frivillig innsats. Fra fotballspillere og redningsmannskaper til ivrige vaffelsteikere, frivilligheten rommer viktige funksjoner for å få Norge til å gå "rundt": Over 200 frivillige ga torsdag høylytt oppmerksomhet til kravet om å gi frivilligheten full momskompensasjon.  Og politikerne var velvillige, om ikke full av løfter.

Les mer...
Frivillihet Norge ber om innspill

28.06.17 12:46
av Eivind Bødtker
Høringer   Aktuelle saker  

Frivillihet Norge ber om innspill

Frivillighet Norge ber om råd: Utfordringer og forenklinger for frivilligheten Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. Vellenes Fellesorganisasjon har arbeidet med saken og lagt inn innspill til bedre vilkår for frivillig arbeid i velforeningene. Frivillighet Norge skal sende innspill til departementet før sommeren, og her finner du en oppsummering.

Les mer...
Eiendomskatt

05.04.17 16:17
av Eivind Bødtker
   

Eiendomskatt

Det er innført eiendomskatt i mange kommuner. Det kan gjelde ditt grendehus eller velhuset

Les mer...
Praktisk verktøykasse for små samfunn

13.03.17 12:37
av Eivind Bødtker
Forskning  

Praktisk verktøykasse for små samfunn

Praktisk verktøykasse hjelper små samfunn i det grønne skiftet Hvordan kan et lite samfunn implementere et system basert på 100 prosent fornybar energi? Svaret kan finnes i en ny nordisk guide.

Les mer...
Adopter en Strand

29.01.17 19:15
av Eivind Bødtker
Hold Norge Rent  

Adopter en Strand

Hold Norge Rent inviterer til workshop om prosjektet "Adopter en strand". Workshopen finner sted i Oslo tirsdag 28. februar kl. 11:00 - 16:30. Lenke til påmelding: Workshop om «Adopter en strand»

Les mer...
Høringsinnspill om ny Kommunelov 2016

08.10.16 02:00
av Eivind Bødtker
Høringer  

Høringsinnspill om ny Kommunelov 2016

Vellenes Fellesorganisasjon har avgitt en høringsuttalelse om ny kommunelov. Hovedpunktet er at forslaget ikke tar tilstrekkelig høyde for kommunens ansvar for å utvikle samabeidet med nærmiljøorganisasjoner, som velforeninger.

Les mer...
Samarbeid!

29.06.16 02:00
av Eivind Bødtker

Samarbeid!

Samarbeidsavtalen mellom VFO og VELforbundet er på plass.

Les mer...
Allemannsretten

14.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Allemannsretten

Den kjente Sandefjordsaken som ble behandlet av Høyesterett i 1998, handler om allemannsretten.

Les mer...
Inndriving

09.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Inndriving

Dersom et medlem som plikter å betale medlemskontingent etter vedtektene i velforeningen ikke har betalt, kan velforeningen kreve inn medlemskontingenten for eksempel ved egeninkasso.

Les mer...
Eiendomsrett til fellesarealer

08.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Eiendomsrett til fellesarealer

Av ulike grunner kan spørsmålet om eiendomsretten og bruksrett til fellesareal bli satt på spissen. I det følgende vil det bli gjort rede for noen utgangspunkter i slike saker.

Les mer...
Velforeningers adgang til å gå til sak

05.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Velforeningers adgang til å gå til sak

Domstolene behandler som regel bare saker som saksøkeren har en "rettslig interesse" i å få avklart. For at saken skal kunne bli fremmet, må vanligvis saken ha betydning for saksøkerens rettigheter eller plikter.

Les mer...
Støy fra naboeiendom

02.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Støy fra naboeiendom

Støy defineres gjerne som uønsket lyd som kan påvirke menneskets fysiske og psykiske velvære. I dagens samfunn er kildene til støy mange.

Les mer...
Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

01.01.16 01:00
av Eivind Bødtker
Juridisk  

Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

Det er slett ikke uvanlig at velforeninger, borettslag, grendelag og lignende foreninger utfører og ivaretar små og store oppgaver som ellers ligger til det offentlige å ta seg av. Mange velforeninger sørger blant annet for snømåking og annet vedlikehold av veier, beskjæring av trær og busker, samt oppføring og vedlikehold av lekeplasser og tørkestativer. Bare for å nevne noe.

Les mer...