GDPR – veileder for velforeninger

GDPR – veileder for velforeninger

22.06.18 19:02 av Annette Skogheim

GDPR og personvern omfatter også dere. Derfor har Vellenes Fellesorganisasjon laget en sjekkliste for velforeninger/bygdelag/huseierforeninger. Denne vil bli supplementert etter behov.

Les mer
Salg av fellesareal

Salg av fellesareal

12.07.18 08:28 av Annette Skogheim

En redegjørelse fra advokatfirmaet Kluge vedrørende de formelle sider ved behandling av salg av fellesarealer.

Les mer
Samvirkelovens betydning for velforeninger

Samvirkelovens betydning for velforeninger

15.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Kluge Advokatforma DA har på oppdrag fra VFO gjort en vurdering av om velforeninger vil omfattes av Samvirkeloven, og hvilke konsekvenser dette vil ha for de vellene som kommer inn under loven.

Les mer
Allemannsretten

Allemannsretten

14.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Den kjente Sandefjordsaken som ble behandlet av Høyesterett i 1998, handler om allemannsretten.

Les mer
Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

13.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Utbyggingsavtalene inneholder normalt en rekke bestemmelser om reguleringen av området, som frister for kommunens behandling av reguleringsplanen og selve innholdet av reguleringen, f.eks antall boliger.

Les mer
Plikten til å betale felleskostnader

Plikten til å betale felleskostnader

12.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Når foreligger det plikt til å betale felleskostnader og hva kan en velforening gjøre når en beboer ikke vil betale sin andel av felleskostnadene?

Les mer
Utgifter i sameiet

Utgifter i sameiet

11.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Hvem kan beslutte at utgifter knyttet til vedlikehold og oppgradering i sameiet skal pådras?

Les mer
Betaling av kontingent/pliktig medlemskap

Betaling av kontingent/pliktig medlemskap

10.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Bør ikkje kvar person sjølv kunna velja om ho vil vera med i ei forening?

Les mer
Inndriving

Inndriving

09.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Dersom et medlem som plikter å betale medlemskontingent etter vedtektene i velforeningen ikke har betalt, kan velforeningen kreve inn medlemskontingenten for eksempel ved egeninkasso.

Les mer
Eiendomsrett til fellesarealer

Eiendomsrett til fellesarealer

08.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Av ulike grunner kan spørsmålet om eiendomsretten og bruksrett til fellesareal bli satt på spissen. I det følgende vil det bli gjort rede for noen utgangspunkter i slike saker.

Les mer
Rett til bruk og deltagerplikt

Rett til bruk og deltagerplikt

07.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Velforeiningar som disponerer eller bruker felles privat veg er også veglag i veg-lovas forstand.

Les mer
Velforeninger som part

Velforeninger som part

06.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Hvilke muligheter har velforeningen for å verne om sine rettigheter ved konflikter?

Les mer
Velforeningers adgang til å gå til sak

Velforeningers adgang til å gå til sak

05.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Domstolene behandler som regel bare saker som saksøkeren har en "rettslig interesse" i å få avklart. For at saken skal kunne bli fremmet, må vanligvis saken ha betydning for saksøkerens rettigheter eller plikter.

Les mer
Velforeningers erstatningsansvar på dugnad

Velforeningers erstatningsansvar på dugnad

04.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Kven er erstatningspliktig når dugnadsdeltakarar påfører skade på seg sjølv, andre personar eller framand eigedom?

Les mer
Bruk av privat veg

Bruk av privat veg

03.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Det er få spørsmål som skaper så mange tvister som bruken av private veger.

Les mer
Støy fra naboeiendom

Støy fra naboeiendom

02.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Støy defineres gjerne som uønsket lyd som kan påvirke menneskets fysiske og psykiske velvære. I dagens samfunn er kildene til støy mange.

Les mer
Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

01.01.16 01:00 av Eivind Bødtker

Det er slett ikke uvanlig at velforeninger, borettslag, grendelag og lignende foreninger utfører og ivaretar små og store oppgaver som ellers ligger til det offentlige å ta seg av. Mange velforeninger sørger blant annet for snømåking og annet vedlikehold av veier, beskjæring av trær og busker, samt oppføring og vedlikehold av lekeplasser og tørkestativer. Bare for å nevne noe.

Les mer