Støy fra naboeiendom

Publisert av Eivind Bødtker den 02.01.16. Oppdatert 15.08.16.
Støy defineres gjerne som uønsket lyd som kan påvirke menneskets fysiske og psykiske velvære. I dagens samfunn er kildene til støy mange. Vårt øre mottar støy blant annet fra biltrafikk, skinnegående transportmidler, flytrafikk, industri eller anlegg i nærområdet. Lovgiver har i forurensningsloven definert støy som forurensning, og det er en rekke regler i lovgivningen som er satt for å unngå eller begrense skadevirkninger av støy. Det må her skilles mellom offentligrettslige bestemmelser som i første rekke gir regler for myndighetenes håndtering av støy, og privatrettslige regler som gir en privat part rettigheter eller forpliktelser som eventuelt kan gjennomtvinges ved domstolenes hjelp.