Velforeningers adgang til å gå til sak

Publisert av Eivind Bødtker den 05.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Domstolene behandler som regel bare saker som saksøkeren har en "rettslig interesse" i å få avklart. Man har derfor ikke en ubegrenset adgang til å få prøvet sin sak for retten. For at saken skal kunne bli fremmet, må vanligvis saken ha betydning for saksøkerens rettigheter eller plikter. En velforening vil derfor kunne gå til rettssak om forhold som gjelder foreningen selv. Derimot er adgangen til å gå til sak for å vareta medlemmenes felles interesser mindre. I disse tilfellene må den enkelte sak vurderes hver for seg.