Vedtekter

Sist revidert på årsmøtet 2013.

For pdf versjon trykk >>HER

1. DEFINISJON

Vellenes fellesorganisasjon (VFO) er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområdeforeninger og deres fellesorganer på kommune- og fylkesnivå.

2. FORMÅL

 VFO har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i by- og bygdeområder. VFO skal være bindeledd og talerør for velforeningene og deres fellesorgan på kommunenivå i spørsmål og saker av prinsipiell betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for gode rammevilkår for nærmiljøarbeide gjennom kontakt med sentrale myndigheter og andre relevante institusjoner. VFO tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for medlemmene i den utstrekning vedtekter, landsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater.

 3. MEDLEMSKAP 

Vellenes fellesorganisasjon tar opp som medlemmer alle velforeninger og deres fellesorganer. Foreninger som arbeider med de samme oppgaver som velforeninger, kan opptas som medlemmer. Foreninger som har rent forretningsmessige formål, kan ikke opptas som medlemmer.

4. REGNSKAP OG REGNSKAPSÅR

 Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram for medlemmene hvert år.

5. LANDSMØTE

 5.1   Generelt
Landsmøtet er VFOs høyeste myndighet. Det består av utsendinger fra de lokale foreninger og fellesorganer som er medlemmer av forbundet. Ordinært landsmøte avholdes en gang hvert år innen utgangen av mars måned.

 5.2   Representasjonsrett
Medlemsforeninger og fellesorgan kan sende representanter til landsmøtet etter følgende skala. Hver forening med mindre enn 100 husstander som medlem kan sende to representanter. Foreninger med flere enn 100 hustander som medlem kan i tillegg møte med én representant for hver påbegynte hundrede medlem. Fellesorganer kan møte med 2 representanter.

 5.3   Stemmerett 
Hver representant har én stemme. Medlemmer av styret har stemmerett i alle saker unntatt dem som gjelder årsmelding og regnskap

 5.4   Beslutningsdyktighet 
Landsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er sendt samtlige medlemsforeninger på lovlig måte.

 5.5   Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
- Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 - Valg av møtedirigent(er), møtesekretær og 2 personer til å undertegne protokollen 
- Styrets beretning 
- Regnskap med revisjonsberetning 
- Oversikt over forpliktelser som måtte være inngått fram til landsmøtet avholdes 
- Årsbudsjett 
- Innkomne forslag 
- Valg av: 
- Leder - 5 styremedlemmer - 4 varamedlemmer - Autorisert revisor - Valgkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer for 1 år Leder velges for 1 år, styremedlemmer velges for 2 år og slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted.Alle valg og avgjørelser – vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Når en eller flere representanter ber om det skjer avstemningen skriftlig.. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Det skal føres protokoll over landsmøtets forhandlinger.   

 5.6   Forslag- og innkallingsfrister 
 Saker som skal behandles av landsmøtet, må være innsendt til styret innen to måneder før landsmøtet. Landsmøtet kan ikke fatte vedtak i noen sak som ikke er nevnt i innkallingen. Innkalling til landsmøtet med sakliste og nødvendige dokumenter sendes elektronisk eller som vanlig post til medlemsforeningene senest 3 uker før landsmøtet. Ekstraordinært landsmøte kan holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallingen må skje på samme måte som for ordinære landsmøte og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet. Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen5.7   Uravstemninger Styret kan fastsette at enkelte landsmøtesaker avgjøres ved uravstemning blant medlemsforeningene. Resultatet av avstemmingen legges fram for landsmøtet.

6. STYRE

 6.1   Styrets oppgaver:
Lede VFOs virksomhet og forvalte dets midler i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. Regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
6.1.2 Ansette personale ved VFOs sekretariat.
6.1.3 Avgjøre VFOs lønns- og personalsaker.
6.1.4 Forberede saker som skal behandles av landsmøtet.
6.1.5 Oppnevne nødvendige utvalg til å utrede saker som skal behandles av landsmøtet.

 6.2   Vedtakenes gyldighet
Styrets vedtak avgjøres ved et flertall av de valgte styremedlemmene. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
6.3   Sekretariatet
Administrativ leder har ledelse av sekretariatet etter retningslinjer fastsatt av styret.
6.4   Fullmakter
VFO forpliktes av leder, eller ved dennes forfall av nestleder, sammen med et av de øvrige medlemmer av styret. Alle utbetalinger skal være anvist av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret eller administrativ leder.

 7. OPPGAVER FOR MEDLEMMENE

 7.1   VFO har ansvar for
at oppgaver for medlemmene som må skjøttes gjennom en sentral paraplyorganisasjon blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Styret skal fremme medlemmenes interesser i forhold til sentrale myndigheter og samarbeidspartnere.

 7.2   Informasjonsplikt
VFO skal holde medlemmene orientert om forhold som har betydning for den enkelte velforening gjennom de informasjonskanaler organisasjonen rår over.

 8. MEDLEMMENES PLIKTER

 8.1   Kontingent
Medlemsforeningene (enkeltstående velforeninger og fellesorgan) betaler en årlig kontingent til Vellenes fellesorganisasjon som styret bestemmer. Kontingenten fastsettes som en grunnkontingent med et tillegg pr. husstand. Det forutsettes at alle medlemsforeninger fører liste over sine medlemmer.    

8.2   Informasjonsplikt
Medlemsforeninger skal holde Vellenes fellesorganisasjon orientert om valg på leder. På oppfordring skal de sende VFO vedtekter (lover) og årsberetninger og gi andre opplysninger som kan være av betydning for arbeidet i Vellenes fellesorganisasjon.

 9. VEDTEKTSENDRINGER

 Endringer i disse vedtektene kan vedtas av landsmøtet med to tredjedels flertall eller ved uravstemning med vanlig flertall blant de avgitte stemmene under forutsetning av minst 60 prosent av medlemmene har deltatt i avstemningen

 10 FUSJON 

 Forslag om fusjon med andre organisasjoner skal behandles av landsmøtet. Vedtak om fusjon krever 2/3 flertall av det samlete tallet på landsmøterepresentanter. Når vedtak om fusjon er gjort, kan ordinært landsmøte fritas for vedtektsfestete oppgaver etter § 5.

 11. OPPLØSNING 

 Vedtak om oppløsning av VFO må behandles på 2 på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall. Et av årsmøtene kan erstattes ved uravstemning. Disponering av VFOs midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det andre årsmøtet.