Velbevegelsen - Medvirkning i praksis

1  Hva er en velforening?
En velforening er en sammenslutning av- og for beboere, innenfor et avgrenset boområde, for eksempel et bygge-felt eller en grend, som har gått sammen for i fellesskap å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i sitt område.

Det er en forening som ikke er basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer nærmiljøet står overfor.

2  Når oppsto velforeninger?
Velforeningers historie strekker seg tilbake til stiftelsen av "Det nyttige Selskap" i Bergen i 1776. Rundt 1814 ble de kalt sogneselskaper. Oppgaver og funksjoner har endret seg gjennom tidene. Opprinnelsen til dagens utgave stam-mer trolig fra slutten av forrige århundre. Velforeninger hadde ikke minst ansvar for etablering av vei, vann og kloakk på 1920- og 30- tallet før dette ble kommunale oppgaver. Det skjedde en stor vekst i antall nye velforeninger på 1970- og spesielt på 80-tallet. I dag opplever vi at en del av de kommunale oppgaver blir ført tilbake til velforeninger - for eksempel belysning, brøyting og vedlikehold av veier. Dette er en av årsakene til at det har blitt etablert svært mange velforeninger også de seneste årene og at Norges Velforbund opplever en solid økning i medlemsmassen. Beboere har på nytt skjønt verdien og viktigheten av å skape et bedre nærmiljø.

3  Hva er en velforenings oppgaver?
Velforeninger er betydelige samfunnsgrupper og solide bærebjelker i lokalsamfunnet. En velforening har et mangfold av oppgaver som kun begrenses av vellets eget initiativ og som spenner fra små dugnader til omfattende og store aktiviteter. En velforening er bydelen, kommunen og fylkeskommunens aller beste samarbeidspartner i viktige lokale spørsmål. Velforeninger er også en viktig lokal høringsinstans for kommunen i nærmiljøsaker - ikke minst i forbindelse med plan- og bygningsloven. Velforeningen er befolkningens talerør.

Eksempler på oppgaver er:

*   Dugnadsarbeid for å holde det rent og pent i nærmiljøet

*   Jobbe med trafikksikkerhet, et trygt bomiljø - nabohjelp, samt frivillig brannvern

*   Opprettelse, ansvar for, samt vedlikehold av lekeplasser og nærmiljøanlegg.

*   Drift av samfunnshus/grendehus, barnehage og ungdomsklubb

*   Arrangør av sosiale sammenkomster som 17. mai, St. Hans, juletretenning, juletrefest, juleverksted, ungdoms-diskotek, pensjonisttreff og turer

*   En sterk pådriver i kampen om å bevare viktige lokale institusjoner som skole, postkontor og nærmiljøforretninger


4  Hvem samarbeider en velforening med?
Som medlem i Vellenes Fellesorganisasjon vil en velforening få en best mulig samarbeidspartner og bli tilbudt utstrakt hjelp, råd og veiledning i sitt virke for å skape et best mulig nærmiljø. Det er samtidig naturlig for en velforening å innlede et samarbeid med andre lokale organisasjoner, som for eksempel idrettsklubber, ungdomsklubber, pensjonistforeninger, korps og sanitetsforening. En velforening har ikke minst et utstrakt samarbeid med den lokale skolen. Ved å koordinere flere organisasjoners interesse i et lokalsamfunn, økes virkningen ovenfor kommunen.

 
5 Hva slags typer medlemskap aktuelt?
I en velforening er det disse typer medlemskap aktuelle:

- Frivillig:  Husstandene melder seg inn frivillig i velforeningen

- Pliktig:  Alle som bor i området må være medlem, i henhold til kommunale forskrifter, utbyggingsavtale og/eller heftelser i skjøtet på eiendommene

- Åpent:   Alle som bor i området regnes som medlemmer i velforeningen, oftest uten kontingent.

 
6  Hva er et fellesråd/fellesutvalg/kontaktutvalg/storvel?
Det er fellesorgan (paraply-organisasjoner) for velforeninger innen en kommune eller et "definert" område som jobber med velforeningenes felles interesser og oppgaver. En slik organisasjon eller nettverk kan fremstå som et bindeledd mellom velforening og kommune og bli et talerør på velforeningenes vegne. En slik lokal felles-organisasjon har større tyngde - ikke minst som høringsinstans. Man oppnår en sterkere posisjon ovenfor kommunen. Likeledes er det enklere for kommunen å ha èn aktør å forholde seg til, som taler velforeningenes felles sak. En kommune kan også benytte e slikt lokal fellesorganisasjon, for på en enklere måte å videreformidle nyttig informasjon til sine innbyggere.

Vellene er kommunenes beste samarbeidspartner!

7  Hvorfor stifte en velforening?
Velforeninger stiftes i nyetablerte boområder, gjerne nyttet til avgrensede boligfelter for eneboliger, rekkehus, lavhus etc. Beboerne mangler historiske røtter og sosial tilknytning. Det er et "organisasjonsvakum", og velforeningen kan bli et viktig forum i denne startfasen. I etablerte boområder, lokalsamfunn og tettsteder blir vel-foreninger etablert når innbyggerne har behov for å løse bestemte oppgaver, ønsker å bedre det sosiale miljøet eller står ovenfor større utfordringer - både i byområder og på landsbygda. Velforeninger stiftes også for å kjempe for sin sak i forbindelse med vedtak eller planer - som for eksempel vei- og trafikkplaner, nedleggelse av skoler osv. Det bør også nevnes at velforeninger som har vært "sovende" i mange år, vekkes til live igjen når lokalsamfunnet står ovenfor en utfordring eller en trussel.

 
8  Hvorfor en områderettet organisasjon?
Grunnen til at det dannes velforeninger i boområder og ikke gjennom for eksempel lokale partilag, næringsorganisasjoner eller andre frivillige organisasjonsformer, er at de har ansvar og interesser knyttet til et geografisk område og kan da i prinsippet ta opp alle saker som berører dette området. De blir generelle, fremfor å hevde rene særinteresser. Velforeninger er partipolitisk nøytrale og får et verdi- og interessenøytralt innhold.


9  Velforeninger internasjonalt
Flere velforeninger retter blikket ut over egne grenser og inngår samarbeid med lokalsamfunn i andre land, i form av vennskapslandsbyer og bygder. I slike fora diskuterer man felles oppgaver og nyttiggjør seg av hverandres erfaringer. Velforeninger har også engasjert seg i det internasjonale arbeidet med å skape bærekraftige lokalsamfunn. Enkelte har også involvert seg i nord-sør samarbeid

Vellenes Fellesorganisasjon er med i foreningen «Hela Norden ska leva» og bringer impulser fra våre naboland. Se http://www.helanorden.se