Søknadsrunde 2017 for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Kulturdepartementets ordning gjelder alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom departementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg.