På denne siden har vi ført opp ofte stilte spørsmål og svar på disse. Finner dere ikke hva dere lurer på her eller i veiledningen kan dere kontakte oss på post@vellenesfellesorganisasjon.no
 

Vi er medlem hos dere. Kan vi sende søknad direkte til Lotteritilsynet?
Nei, i henhold til forskriften om momskompensasjon må foreninger som er knyttet til et sentralledd sende sin søknad via sentralleddet. Vellenes Fellesorganisasjon sender en samlet søknad på vegne av sine medlemmer. I 2018 sendte vi 255 søknader på vegne av våre medlemmer og vi fikk tilbake et beløp på hele 3.972.542,00 kr


Hvorfor er fristen for innsending av søknaden til Vellenes Fellesorganisasjon satt før fristen til Lotteritilsynet?
Vellenes Fellesorganisasjon kvalitetssikrer alle søknadene fra våre medlemmer. Dette tar tid og vi har derfor behov for å få inn søknadene i god tid før fristen til Lotteritilsynet.

Hvorfor har Vellenes Fellesorganisasjon valgt dokumentert modell?
Vi ønsker at våre medlemmer skal få tilbake så mye som mulig når de søker om momskompensasjon. Selv om forenklet modell er forbedret, vil medlemsforeningene bare få tilbake 50 til 60 prosent av det de får i dokumentert modell. Valget falt derfor på modellen vi har i dag. I desember sendte sekretariatet ut en spørreundersøkelse vedrørende momskompensasjon til våre medlemmer. Der kom det frem at det var en jevn fordeling mellom de som ønsket dokumentert og de som ønsket forenklet modell. 

Hvorfor får vi ikke 100% momskompensasjon?
Momskompensasjon er ikke rettighetsbasert, og er dermed avhenging av hvor mye som settes av i statsbudsjettet hvert år. Det har per 2019 ikke vært et statsbudsjett som har satt av nok penger til å gi frivilligheten tilbake 100% momskompensasjon. Vellenes Fellesorganisasjon, Frivillighet Norge og et bredt lag av frivillige organisasjoner utøver et jevnt press mot regjeringen og Stortinget for å få innvilget en rettighetsbasert momskompensasjon som vil gi full kompensasjon.

Trenger vi en autorisert revisor?
Nei. Det holder med et regnskap som revidert av en valgt revisor og godkjent av landsmøte. 

Hvorfor kan vi ikke søke om kompensasjon for kostnader knyttet veier?
Lotteritilsynet anser kostnader i forbindelse med drift og vedlikehold av veier som utgifter knyttet privat interesse. En kan kun søke om kompensasjon i forbindelse med frivillig arbeid, og veier faller derfor utenom. Vellenes Fellesorganisasjon har tidligere påklaget dette, men fått avslag. Et unntak er turstier, skiløyper og lignende som ikke er knyttet opp mot private boliger eller garasjer. Her vil drift og vedlikehold kunne gi momskompensasjon, men vi har da behov for å få tilsendt kart over veien der det er markert hvor denne går.

Vi har utgifter ved servering. Kan dette tas med?
I utgangspunktet ikke, men det er unntak. Vi har fått følgende tilbakemelding fra Lotteritilsynet.
"I utgangspunktet er serverings-kostnader ikke kompensasjonsberettiget etter dokumentert modell uavhengig av formål med serveringen. Hensikten er at man ikke skal kunne få kompensert mva-kostnader gjennom moms-kompensasjonsordningen, som man heller ikke kan få refundert gjennom det ordinære mva-systemet."  Det påpekes likevel at man gjør en vurdering i forhold til om det handler om en bagatellmessig verdi, det blir da en skjønnsmessig vurdering. Vær derfor nøye i beskrivelsen når dere fyller ut søknaden om momskompensasjon. 

 
Hvorfor får vi ikke momskompensasjon for kostnader ved opprettelse av nye bygg, nye lekeplasser og anlegg?
Nye anlegg vil ikke gi momskompensasjon. I henhold til dagens forskrift er det kun idretten som får dette. Vellenes Fellesorganisasjon jobber aktivt for at det blir en endring i forskriften slik at hele frivilligheten skal nyte samme gode. Vedlikehold av allerede eksisterende bygg, lekeplasser og anlegg vil derimot kunne gi momskompensasjon. 

Vi eier et grendehus og leier det ut. Hvordan regner vi ut hva vi kan søke om i kompensasjon?
Vedlikehold av velhuset fordeles skjønnsmessig mellom den frivillige virksomheten og utleie-virksomheten. Før dere starter med utregningen over hvor mye dere kan søke om trenger dere følgende informasjon.
- Samlede utgifter i forbindelse med velhuset,
- Hvor mange m2 velhuset er
- Hvor mange m2 leies ut
- Hvor mange dager i året dere leier ut lokalet
Når informasjon er innhentet har vi en utregningsmodell, se veiledningen som ligger under Momskompensasjon for regnskapsåret 2019. Vi er klar over at denne kan virke komplisert, og jobber for å finne en enklere måte å gjøre dette på.

 

Vi leier inn vaktmestertjenester for å utføre oppgaver for foreningen. Er det noe vi bør være obs på?
I henhold til forskriften om momskompensasjon kan en kun søke om kompensasjon for kostnader knyttet den frivillige virksomheten. Gjør vaktmesteren i tillegg oppdrag for de private husstandene i området må det gjøres en skjønnsmessig fordeling mellom den frivillige virksomheten og den private virksomheten. Det vil si at dere må trekke fra en prosentvis andel av kostnaden når dere søker om momskompensasjon. Før opp forklaring for hvorfor dere trekker fra noen av kostnadene i kommentarfeltet i søknadsskjemaet. 

Vi har kostnader knyttet garasjeanlegg kan vi søke om momskompensasjon for dette?

Nei. Garasjeanlegg er knyttet de private boligene, og er dermed sett på som privat økonomisk interesse. En kan kun søke om kompensasjon for rent frivillig arbeid og dette faller da utenom.