Sekretariatet i Vellenes Fellesorganisasjon løser og gir råd om mange spørsmål av juridisk art ved drift av velforeninger og grendelag.  Dette gjelder blant annet

  • Foreningsrett og vedtekter
  • Avtaleinngåelse og styrets ansvar
  • Lover og forskrifter innen kommunal planlegging
  • Medinnflytelse og kommunal saksbehandling
  • Ansvar for lekeplasser, arrangementer, dugnader

Vi har samlet en rekke nyttige artikler >>HER

Dersom saken er juridisk komplisert, anbefaler vi å bruke vår rabattavtale for bruk av advokatfirma.

Vellenes Fellesorganisasjon har inngått en avtale med Kluge Advokatkontor DA om juridisk assistanse til medlemmene. Det gis 20% rabatt på veiledende timepriser.

Det er viktig at saken er godt belyst og grundig dokumentert før den oversendes til advokat for juridisk behandling.  Ta kontakt med sekretariatet for å avklare fremgangsmåten.

Advokat Kluge overtar den videre kommunikasjonen med vellet, og som første skritt gis en vurdering av oppdragets størrelse.  Når oppdraget er ferdig, og for eksempel et svar eller en rapport er avgitt sender Kluge fakturaen til vellet.


Gode råd fra Kluge Advokatfirma DA
Høyesterettsadvokat Per Sandvik i Kluge Advokatfirma DA, synes samarbeidet med Vellenes Fellesorganisasjon, og tidligere med Norges Velforbund, har gått greit. I noen tilfeller kan Kluge ha fått litt lite tid til å behandle sakene og det kan ha vært en del manglende opplysninger som kunne ha gjort arbeidet lettere. Men det har stort sett gått fint og det viser seg at systemet slik det er i dag fungerer tilfredsstillende. Han vil imidlertid komme inn på en rekke punkter som kan gjøre arbeidet enda lettere og mer fruktbart for begge parter. I vårt intervju med Per Sandvik retter vi også søkelyset på fordelene en juridisk uttalelse gir. Ikke minst forståelsen av at mye kan løses med en uttalelse i seg selv - uten at det ender opp med en rettssak.

- Det er veldig viktig at spørsmålene i brevene fra velforeningene er formulert slik at vi får den beste mulighet til å gi en uttalelse. Det svikter litt på den fronten av og til, påpeker Sandvik. - Hvis for eksempel et vel mener at de har en bestemt rett etter kontrakt, er det en selvfølge at kontrakten legges ved. Det nytter ikke bare å opplyse om retten. Vi må lese gjennom og se hele sammenhengen i kontrakten. Det er også viktig å legge ved bilder og kart av terreng hvis det er et poeng i saken. I det hele tatt - mest mulig lettlest og presis informasjon og klare spørsmål. Vi har veldig begrenset tid på vår første uttalelse. Som kjent er ikke dette en full bistand som lett ville kostet fra 10-15.000 kroner, understreker Sandvik.

Et større perspektiv
Ofte kan det komme greie spørsmål om et vel har rett til å kreve erstatning fra kommunen eller har plikt til å betale en utbygger. Det er som regel enkle saker som det kan gis hurtige og konkrete svar på. Men hvis det viser seg at det er en større og tyngre sak som må utredes i et større perspektiv, vil vår samarbeidspartner si i fra, dog vil man få tilbake en kort oversikt over hovedreglene. I slike tilfeller henvises saken videre til advokat på vanlig måte. Da vil man samtidig få svar på om det er en sak Advokatfirmaet Kluge kan påta seg, eller om et annet advokatfirma bør overta saken. Kluge dekker imidlertid de fleste områder som er knyttet til velforeningssaker. - Er det en større sak vil vi alltid gi en tilbakemelding på om vellet har en god sak og bør gå videre, eller at de står svakt og frarådes å gjøre noe mer med den. Nå er for så vidt begge disse svarene litt usikre, nettopp fordi et fullstendig svar krever en utredning som nevnt foran. Det er ingen advokater som tar ut stevning før saken er grundig gjennomgått og funnet ut at den er prosedabel. I tillegg bør vellet ha et siste ord med i laget når advokaten har vurdert hvor god saken synes å være, sier Sandvik.

Er det noen hensikt?
De fleste sakene i velsammenheng stopper etter at man har fått en uttalelse, hvilket tyder på at vellet har fått det ønskelige svaret. Men ofte får vi høre, selv om vellet står sterkt og det er fornuftig å gå videre, at det er vanskelig for en forening å gå til sak fordi det er ressurskrevende og dyrt. De har rett og slett ikke råd til å gå videre, til tross for at det er store sjanser for at de skal vinne frem hvis de gjør det. Usikkerheten rundt at de kan vinne uten saksomkostninger er en ting, en annen er at de kan vinne både i første og annen instans, men fortsatt kunne tape i Høyesterett. Dette vil alltid være et problem for en velforening. Spørsmålet blir da - er det noen hensikt i en uttalelse? Er den noe som helst verdt?

Per Sandvik har stor forståelse for denne bekymringen. - Men vær oppmerksom på at de fleste saker ikke fører til rettssak, sier han. - For det første er det viktig å tenke på at et vel ikke bare skal betale ut i det blå hvis det kommer et krav fra en kommune eller utbygger. Men da må de vite hvor de står i saken. Samtidig viser det seg at en kommune ofte gir seg hvis de ser at en velforening har fått en juridisk betenkning fra en advokat. Bare at man viser at man har tatt kontakt med advokat kan være nok.

Til stor hjelp
Det samme gjelder hvis man går til sivilombudsmannen. Også da er det til stor hjelp å ha en juridisk uttalelse i ryggen. Det er mye som løses uten at det blir for dyrt og at det ikke blir en rettssak i det hele tatt. Hvis vellet har en uttalelse fra en advokat hvor det står svart på hvitt at de har rett, har vi opplevd at en utbygger umiddelbart betaler for eksempel utbedring av mangler. Hvis advokaten konkluderer med at vellet ikke har rett - vel så slipper man i hvert fall å ergre seg noe mer. Da er saken ute av verden, påpeker Sandvik. Hvis noen krever noe av en velforening, så er det i det hele tatt viktig at vellet vet hva som skal svares. De må vite om de har rett til å nekte å betale eller ikke. - I slike sammenhenger er det den andre part som avgjør om det blir en rettssak eller ikke, og det er som regel verre å gå til rettssak mot et vel når man ser at vellet har gode kort på hånden og en advokat i ryggen. Det er ganske enkelt en stor verdi i å vite hvor man står. Derfor er en juridisk uttalelse viktig. Etter min mening må det være en meget stor fordel å være medlem av Vellenes Fellesorganisasjon og få mulighet for en slik juridisk veiledning til en pris som ligger betraktelig under markedspris, understreker Sandvik. Samtidig ser han hvilke juridiske fordeler du kan oppnå også som privatperson hvis du er medlem av en forening som er tilknyttet VFO.

Privatsak kan bli en velforeningssak
Et eksempel i denne sammenheng er hvis en kommune for eksempel krever deg for eiendomsskatt. Har de rett til det eller ikke? Hvorfor da gå til hver sin advokat og pådra seg store utgifter? Det beste er at vellet tar opp saken og får en samlet uttalelse. Svaret vil være likt for hver medlemshusstand og kan distribueres internt i vellet. I slike tilfeller kan en privat sak tas opp som en velforeningssak, sier Per Sandvik.

Lagre