Det er et mylder av tilskudd som gis til frivilligheten hvert år. Giverne kan blant annet være fra institusjoner, stiftelser, kommune, stat, og privatpersoner.

Det finnes intet komplett og samlet register over tilskuddsordninger som er aktuelle for frivillige foreninger. Noe som vil si at en som forening kan måtte bruke tid på å finne hvor en kan søke støtte. Vellenes Fellesorganisasjon har samlet en oversikt over noen tilskuddsordninger under punkt 1. Denne er ikke utfyllende, og vil bli oppdatert når vi mottar ny kunnskap.

 

Når en søker om tilskudd skal en ikke bare finne hvor en skal søke, men også hvordan en søker. Under punkt 2 finner dere noen tips til hva dere bør ha med i en søknad.

 

Innhold

1.     Liste over tilskuddsordninger

1.1  Landsdekkende

1.2  Geografisk betinget

2.     Søknaden

2.1  Før dere skriver

2.2  Innhold

2.3  Mottatt tilskudd

 

1.     Tilskuddsordninger

Den enkelte kommune har lokale tilskuddsordninger til frivillige tiltak. De får blant annet overført midler fra fylkeskommune og stat øremerket allmennyttige formål.

Eksempler på hva en kan søke støtte til; lekeplass, nærmiljøanlegg, opparbeidelse av friareal, turstier, nærmiljø arrangement, istandsetting av naturminner, bygdebok, turkart.

Det er verdt å ha i mente hva dere søker tilskudd til. Kan det være at dere finner mulighet for støtte som ikke står direkte under nærmiljøarbeid, men under idrett, kultur og lignende?

 

1.1 Landsdekkende

>> Grasrotandel
Stikkord. Frivillighetsregister, Norsk Tipping
Registering: Fortløpende


- Kulturdepartementet

Stikkord: Frivillighet, Idrett, Barn og unge
Søknadsfrist: Ut i fra prosjekt


>> Frifond

Stikkord: Aktivitet, kultur, nærmiljø arbeid
Søknadsfrist: Fortløpende

>> Gjensidige Stiftelsen
Stikkord: Trygghet, forebygging, trafikksikkerhet, beredskapsarbeid, førstehjelp
Søknadsfrist: 15 september

>> Storebrand
Stikkord: Samfunnsnyttig
Søknadsfrist 2018: 01 oktober 2018

>> Olav Thon Stiftelsen

Stikkord: Allmennyttige formål, frivillighet
Søknadsfrist: 31 mars og 30 September

 

>> Statsskogmillionen

Stikkord: Friluft, natur, folkehelse, livskvalitet

Søknadsfrist: 30 april og 31 august

 

1.2 Geografisk betinget

>> Kommune
Stikkord: Frivillighet, Bomiljø, Integrering, Kultur
Tilholdssted: Kommune
Søknadsfrist: Ut i fra tilskuddsordning

>> Fylke
>> Kommune

Stikkord: Frivillighet, Bomiljø, Integrering, Kultur
Tilholdssted: Fylke
Søknadsfrist: Ut i fra tilskuddsordning

>> BKK

Stikkord: Kultur og regionsutvikling, Friluftsliv og Sport
Tilholdssted: Vestlandet
Søknadsfrist for 2019: 14 januar 2019

>> Eidsivastrøm

Stikkord, Idrett. Kultur
Tilholdssted: Hedmark og Oppland
Søknadsfrist: Fortløpende

>> Sparebankstiftelsen

Stikkord: Kunst og Kultur, Nærmiljø og Kulturarv, Natur og Friluftsliv, Lek og Idrett, Verdi over tid, Fysiske investeringer og/eller Kompetanseutvikling
Tilholdssted: Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark
Søknadsfrist: 1 februar og 1 september

>> Ikea

Stikkord, Barn og miljø, Ikea produkter, Bærekraft, vekst og utvikling
Tilholdssted: Varehusenes nabolag
Søknadsfrist: 1 april og 1.oktober


>> Tilskuddsportalen
Stikkord: Frivillighet
Tilholdssted: En abonnementsbasert oversikt over tilskuddsordninger i den enkelte kommune.
Søknadsfrist: Ut i fra tilskuddsordning og prosjekt

 

2.     Søknaden

Det er en stor fordel å være registrert i Frivillighetsregisteret, les mer om kravene og hvordan det gjøres på Brønnøysund

 

2.1 Før dere sender inn søknaden

- Vurder om dere fyller kriteriene for ordningen.
- Er det en søknadsfrist?
- Hvordan skal en sende inn søknaden? Søknadsformen kan variere. Enkelte har egne skjema der det er restriksjoner for antall tegn, andre kan en sende inn et standard brev.
- Ha alle dokumenter og opplysninger tilgjengelig før dere starter utfylling av skjema om tilskudd da enkelte skjema har ikke mulighet for å lagre kladd.
- Har dere startet prosjektet? Det gis på generell basis ikke tilskudd til prosjekter som allerede er startet.

 

2.2 Innhold

- Hvem søker: Gi en kort og konsis beskrivelse av hvem dere er og hva dere gjør.

- Hva søkes det om: Dette kan variere ut i fra ordningen. Eksempler kan være; engangsutgift som utstyr og materialer, og prosjekter der kostnadene er tilknyttet en tidsavgrensning.

- Prosjektbeskrivelse: Her må dere ha med et detaljert budsjett som viser inntekter og utgifter og tidsramme. Søker dere ikke fullfinansiering, gi opplysninger om hvordan det resterende skal finansieres. Eksempelvis frivillig innsatts, eller velforeningskontingent.

- Vedlegg: Dette kan variere ut i fra ordningen. Eksempler på hva som kan bli forespurt er foreningens budsjett, vedtekter og eventuelle bilder og kart.

 

2.3 Mottatt tilskudd

Er det noe som skjer underveis som påvirker prosjekt dere har fått tilskudd til er det viktig å gi beskjed til tilskuddsgiver.