Styrets taushetsplikt

Styrets taushetsplikt

16.03.23 13:50 av Ingeborg Bastiansen

Du er nyvalgt styremedlem. Naboen din er nysgjerrig på hva som ble diskutert under sist styremøte, og særlig på hvem som ikke har betalt sin del av regningen av de nye utearealene. Før du vet ordet av det, har du oppgitt både navn og hvor vedkommende bor. Du får straks en dårlig følelse og påser at naboen ikke hørte det fra deg. På vei inn inngangsdøren, spør du deg selv om du har brutt taushetsplikten.

Les mer
Tidlig medvirkning må på plass i PBL

Tidlig medvirkning må på plass i PBL

05.09.22 22:20 av Erik Sennesvik

Vellenes Fellesorganisasjon har sendt forslag om lovendringer i Plan- og bygningsloven for å sikre reell lokal medvirkning i kommunal planlegging og større byggeprosjekter. Det kreves at merknader under høringsrunden behandles særskilt og følger saken. Like viktig er det å få på plass hjemmel for tidlig medvirkning fra velforeninger og andre nærmiljøorganisasjoner. Innbyggerne må bli hørt. Målsettingen er å sikre reell lokal medvirkning i kommunal planlegging og større byggeprosjekter, øke interessen blant innbyggerne til å medvirke i planleggingen og minske misnøyen med kommunale beslutninger.

Les mer
La folket bestemme

La folket bestemme

04.04.22 15:51 av Ingeborg Bastiansen

La folket bestemme – Velforeningens rolle og oppgaver i samfunnet er en nyansert rapport om velbevegelsen. Forfatter Harald Koht presenterer resultatene av en rekke spørreundersøkelser blant norsk vel, grendelag og nærmiljøorganisasjoner tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon.

Les mer
Koronastøtte til velhus og grendehus

Koronastøtte til velhus og grendehus

12.09.21 20:51 av Erik Sennesvik

Kulturdepartementet har lytta til lytta til Noregs Ungdomslag og Huset i Bygda og har satt av eigne midlar til dei laga som fell utanfor dei ordinære statlege tapskompensasjonsordningane og som har hatt meirkostnader og/eller mindreinntekter som følgje av covid-19-utbruddet. Kulturdepartementet gir eit særskilt tilskot på fem millionar kroner til ordninga. Dette gjelder forsamlingshus som er eigne einheter eller som er sameigd med andre lag. Ordninga gjeld og velhus og grendehus. Informasjon og søknadsskjema om den nye støtteordninga vert lagt ut på www.husetibygda.no om kort tid. Vellenes Fellesorganisasjon sender eigen melding via StyreWeb.

Les mer
Forslag om "ladeklare" bygg for elbil

Forslag om "ladeklare" bygg for elbil

09.02.21 19:16 av Erik Sennesvik

Alle nye hus og hytter må kunne lade elbil. Forslag til ny byggeteknisk forskrift gjelder vanlige garasjer, fellesgarasjer og biloppstilling ved hytta. Unntatt er bygg som ikke har innlagt strøm. Forskriften vil pålegge alle nye bygg og fellesanlegg å legge opp føringsveier for lading. Det vil ikke omfatte selve ladepunktet. Det er opp til den enkelte. Høringsfrist er 5. mars.

Les mer
Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

25.09.20 21:43 av Erik Sennesvik

Kulturdepartementet har lagt fram ny lov om pengespill. Denne er kilden til finansiering av store deler av frivilligheten i Norge - men ikke velbevegelsen. Over 5 milliarder genereres fra folkespill i regi av Norsk Tipping. Vellenes Fellesorganisasjon mener et historisk fordelingssystem nå må endres. Lovens bokstav må følges: Samfunnsnyttige foreninger og organisasjoner må sidestilles med kultur, hjelpeorganisasjoner og norsk idrett. I stedet foreslår departementet å innsnevre fordelingen ytterliggere. Vellenes Fellesorganisasjon går også mot at Lotteritilsynet skal ha myndighet til å tolke vedtektene for frivillige organisasjoner , noe som har ført til uforståelige tolkninger av hvem som er "lotteriverdige organisasjoner". Begrepet er avgjørende for tilskudd.

Les mer
Nei til mer dispensasjoner ved utbygging

Nei til mer dispensasjoner ved utbygging

26.08.20 20:40 av Erik Sennesvik

Styret har behandlet Kommunaldepartementets forslag til liberalisering av Plan- og bygningsloven. Økt adgang til dispensasjoner vil bidra til uforutsigbare kommunale planprosesser og reduserer innbyggernes medvirkning. Vellenes fellesorganisasjon mener at lovforslaget utgjør et stort skritt tilbake til dispensasjonskaoset som først ble forlatt i Sverige og senere i Norge gjennom någjeldende plan- og bygningslov fra 2008. VFO vil ha mer innbyggermedvirkning i kommunens arealplanlegging og ved behandling av reguleringsplaner. Fylkesmannen må fortsatt være ankeinstans for innbyggerne. Les mer om saken og styrets uttalelse

Les mer
Klar for  konferanse og landsmøte?

Klar for konferanse og landsmøte?

22.02.21 15:12 av Erik Sennesvik

"LIVE" Landskonferanse og Landsmøte 6 mars. Meld deg på før 2. mars. Alle kan delta i landskonferansen. Delegater og observatører kan delta i landsmøtet. Vi tar opp mange aktuelle spørsmål for godt velarbeid>: Innbyggermedvirkning og velforeningens medinnflytelse på utviklingen av egne nærmiljøer. Samarbeid med kommunen. Eldre som ressurs for vellene. Og et aktuelt tema som bør oppta alle: Brannsikkerhet i hjemmet.

Les mer
Velposten desember 2020

Velposten desember 2020

01.12.20 10:44 av Annette Skogheim

Fjerde utgave Velposten 2020 er her! Medlemsavisen tar opp flere tema i denne utgaven. Har dere tapte inntekter i velforeningen eller grendehuset? I Velposten finner dere informasjon og linker til om dere kan søke og hvordan. Bor dere i et sameie eller et seksjonssameie? Vi utreder hva forskjellen er og hvilke juridiske forhold dere må ta i betraktning. Dere kan også lese mer om foreningsliv, Vellenes Fellesorganisasjons prosjekter med mer.

Les mer
Ny byggesaksforskrift på helsen løs?

Ny byggesaksforskrift på helsen løs?

28.09.20 16:04 av Erik Sennesvik

Vellenes Fellesorganisasjon går mot endring av byggesaksforskriften som ville gi mulighet for nye byggetiltak uten nabovarsling og byggesaksbehandling. Mens du er på ferie, kan naboen lage et lite soverom, uterom eller 2 meter skjerm rundt eiendommen uten at du fikk noen melding. Slik blir det om de nye reglene går gjennom. Vellenes Fellesorganisasjon mener forslaget skaper nabokonflikter . Det kan bidra til å endre boligområdets karakter og trivsel. Naboen må gjerne bygge, men det må fortsatt være slik at det må byggeanmeldes og at naboene må varsles, mener vi. Det mener ikke I høringsutkastet peker Departementet selv på at reglene kan føre til flere ulovligheter. Du kan lese VFO sin høringsuttalelse i vedlegget under

Les mer
Utvidet kompensasjonsordning er klar

Utvidet kompensasjonsordning er klar

16.07.20 22:14 av Erik Sennesvik

Departementet har nå vedtatt retningslinjer for en utvidet ordning for kompensasjon av tapte inntekter for frivilligheten. Det er viktig at alle velforeninger, og spesialt dem som disponerer eller eier velhus, leser gjennom forskriften. De fleste inntektsbortfall i perioden 12. mars til 31. august vil kunne kompenseres slik reglene angir. Enheten som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Formålet med denne ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Les mer
Velposten april 2020

Velposten april 2020

21.04.20 11:18 av Annette Skogheim

Årets første utgave av Velposten er nå her! Nummeret tar for seg alt fra hvordan foreninger kan forholde seg til Covid-19 til årets landsmøte og konferanse. Vi minner også om momskompensasjonssøknad som kan sendes inn i disse tider. Søknadsfrist er 1 juni.

Les mer
Grendehus og forsamlingshus konkurs?

Grendehus og forsamlingshus konkurs?

04.04.20 21:56 av Erik Sennesvik

Vellenes Fellesorganisasjon har gjennomgått forskriftene som ble lagt fram i går 4. april. Samlet sett vil ordningen sammen med de vanlige statstilskuddene gir store deler av frivilligheten muligheter for å komme gjennom den vanskelige perioden vi er inne i. Men hvor blir det av grendehus og velhus? Vi har stilt spørsmålet til Kulturdepartementet og håper på det positivt svar.

Les mer
Utsettelse av årsmøter og generalforsamlinger

Utsettelse av årsmøter og generalforsamlinger

13.03.20 10:57 av Erik Sennesvik

Vellenes Fellesorganisasjon mener situasjonen nå er en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon (force majeure) som gir anledning til å fravike plikten til å avholde årsmøter/generalforsamling som fysisk møte innen vedtektsmessig dato. Disponerer velforeningen grendehus eller forsamlingslokaler, medfører dette særskilte plikter. Les mer i artikkelen

Les mer
Samling til landskonferanse 2020

Samling til landskonferanse 2020

08.03.20 19:43 av Erik Sennesvik

Vel 50 deltakere hadde satt stevne i Oslo 29. februar. Landskonferanse og landsmøte. Paneldebatten avdekket behov for bedre medvirkning når det gjelder utbygging i kommunene. Innbyggerne må lyttes til, men viktigst er det å få til et samarbeid før planleggingen igangsettes. Velforeningene er talerør i denne sammenhengen. Bruk retten til medvirkning, var appellen.

Les mer
Landskonferanse - Programmet er nå klart!

Landskonferanse - Programmet er nå klart!

17.02.20 00:00 av Annette Skogheim

29 februar har Vellenes Fellesorganisasjon landskonferanse på Thon hotell Opera. Vi har i år satt sammen et spennende program som starter med paneldebatt om medvirkning i stedsutvikling og ditt nærmiljø. Videre har vi samtaler i grupper om alt fra sikkerhet på lekeplasser, foreningsarbeid, nettbutikk, forsikringsordninger til miljøvennlig nabolag.

Les mer
Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

07.04.19 12:40 av Erik Sennesvik

"Det enkle er ofte det beste", sa folkehelseministeren, Åse Michaelsen, da hun presenterte Folkehelsemeldingen 2019 på Sørenga, den nye bydelen i Oslo, sist fredag. Inkludering, deltaking ir lokalmiljøet, aktiviteter der alle kan være med - listen var lang og som hentet ut fra listen over viktige nærmiljøoppgaver. "Og frivilligheten er viktig", sa hun. Meldingen er fullpakket av argumenter for at godt arbeid i bygdelag og velforeninger er bra for folkehelsen. Men hun kjenner åpenbart ikke disse foreningene, for da ville hun valgt å bruke dem i sitt arbeide. Og det ville være mye billigere enn mange av forslagene i meldingen.

Les mer
Hela Norden ska leva møttes på Åland

Hela Norden ska leva møttes på Åland

10.10.18 11:13 av Annette Skogheim

«Hela Norden ska leva" møtte "Foreningen Norden" i sitt høstmøte på Åland i begynnelsen av oktober. Det er viktig å ivareta felles, nordisk kultur og samfunnsforståelse. Det ligger mange uforløste oppgaver og ideer i et nærmere samarbeid om utvikling av lokaldemokrati og nærmiljøarbeid i et videre samarbeid med Foreningen Norden. Dette vil bli fulgt opp i neste møte som er lagt til København våren 2019.

Les mer
Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

24.09.18 10:39 av Erik Sennesvik

Innspill til folkehelsemeldingen 2019.: Vellenes Fellesorganisasjon var invitert til å gi innspill til folkehelsemeldingen som kommer i 2019. Det er mye om psykiske lidelser, ensomhet og manglende tilhørighet. Det bør bli mer om hva som hindrer nettopp dette. Fungerende nærmiljøer bidrar til god folkehelse. Derfor er godt velarbeid viktig.

Les mer
Til det beste for barn og unge

Til det beste for barn og unge

22.08.18 10:13 av Annette Skogheim

Vi vet at flere velforeninger gjør mye god for at oppvekstmiljøet skal være trygt og godt. Det være seg drift av lekeplasser, holde tilstelninger og gi muligheten for å delta på andre tilstelninger. Nå ønsker vi deres erfaringer og ideer på hva som fungerer bra, og hva som kunne vært gjort bedre.

Les mer
Ikke alle er med når pengene deles ut

Ikke alle er med når pengene deles ut

18.06.18 09:28 av Annette Skogheim

Fordeling av frivillighetsmidler har vært under lupen. Ekspertgruppe finner mange tilfeldigheter i tilskuddsordningene for frivillige og foreslår en rekke endringer. Men hvorfor noen får – og andre ikke - er ikke utredet. Styret i Vellenes Fellesorganisasjon vedtok derfor i siste styremøte en uttalelse til kulturministeren for nettopp å peke på dette misforholdet.

Les mer
Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

19.01.18 13:57 av Annette Skogheim

I løpet av 2017 har 152 velforeninger funnet veien til Vellenes Fellesorganisasjon. Dette svarer til 7,6% økning. Men fremdeles er det flere tusen nærmiljøforeninger, grendelag og velforeninger som ikke er tilsluttet paraplyorganisasjonen. Et større fellesskap gir både tryggere økonomi, og velforeningene får mer slagkraft i forhold til myndighetene.

Les mer
Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

18.01.18 16:51 av Annette Skogheim

Som følge av en endring i forskriften som trådde i kraft 1 januar 2018 økes andelen fra 5 til 7 prosent av spill-innsatsen! I begynnelsen av januar i år strømmet pengene ut fra Hamar til norsk organisasjonsliv. Rundt 25.000 lag og foreninger fikk bidrag via Grasrotandelen for 2016.Til sammen ble det tilført 448 millioner kroner til organisasjonslivet via Grasrotandelen.

Les mer
Norge tar over ordførervervet

Norge tar over ordførervervet

04.12.17 16:27 av Annette Skogheim

1 desember ble det besluttet at Norge ved Vellenes Fellesorganisasjon tar over ordførervervet i "Hela Norden ska leva" fra 2018. På møte i Stockholm fikk vår representant Erik Sennesvik overlevert ordførerklubben av Åse Classon i "Hela Sverige ska leva". Til stede var utsendinger fra både Norge, Åland, Island, Finland og Sverige.

Les mer
Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

11.10.17 14:01 av Erik Sennesvik

Over 200 frivillige troppet opp foran Stortinget i slutten av september – Det må bli slutt på å skattlegge frivillig innsats. Fra fotballspillere og redningsmannskaper til ivrige vaffelsteikere, frivilligheten rommer viktige funksjoner for å få Norge til å gå "rundt": Over 200 frivillige ga torsdag høylytt oppmerksomhet til kravet om å gi frivilligheten full momskompensasjon.  Og politikerne var velvillige, om ikke full av løfter.

Les mer
Frivillihet Norge ber om innspill

Frivillihet Norge ber om innspill

28.06.17 12:46 av Eivind Bødtker Bødtker

Frivillighet Norge ber om råd: Utfordringer og forenklinger for frivilligheten Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. Vellenes Fellesorganisasjon har arbeidet med saken og lagt inn innspill til bedre vilkår for frivillig arbeid i velforeningene. Frivillighet Norge skal sende innspill til departementet før sommeren, og her finner du en oppsummering.

Les mer