Budsjettdebatten.  Velarbeid er fellesskap

Budsjettdebatten. Velarbeid er fellesskap

Publisert av Erik Sennesvik den 09.11.21.

Norsk velbevegelse og 240 års arbeid for sosial kontakt, god stedsutvikling, innbyggermedvirkning og inkluderende lokalmiljøer i hele landet

Vi ser at dette er oppgaver som prioriteres samfunnspolitisk.  Det er ikke bare frivillig innsats – det er god folkehelse - med lange tradisjoner.

Velbevegelsen er den nest største frivillige sektoren målt i dugnadsinnsats, og er blant de eldste.

Men oppgavene og prosjektene som skal gjøres innen det frivillige området, blir mer og mer preget av kompliserte bestemmelser og lover. 

Vi ser også at lokalt samarbeid og fellesløsninger kjemper i et samfunn som i økende grad preges av individualisme.  Velbevegelsen demmer opp for dette og bidrar til at folk jobber sammen i lokalmiljøene og har en stemme i felleskapet. Velforeninger og grendelag er over hele Norge og er viktige bidragsytere i distrikter og små kommuner.

Siden vi møttes sist er det – på tross av pandemien -  anlagt og vedlikeholdt lekeplasser og ballplasser rundt om i Norge. Løyper og turveier i nærområdene.  Halloween-feiringen er gjennomført, og nå gjør mange velforeninger seg klar til advent og jul. Dette er med å skape samhold og engasjement.

Tross vanskelige vilkår under koronarestriksjoner. Den egentlige dugnaden forsvant. Ingen utskifting av vinduene i forsamlingshuset!

Kulturministerens gladmelding om at alle frivillige organisasjoner fikk beholde sine statlige tilskudd hjalp lite når beløpet for oss er null. Dermed ble det heller ingen drahjelp inn i pandemien.

Vellenes Fellesorganisasjon mener at grunnideen for velbevegelsen har mange likhetstrekk med målsetting og tenkning i Hurdalsplattformen og i regjeringssamarbeidet.  Vi satser på aktive og engasjerte lokalmiljøer. Felles innsats der folk bor gir tilhørighet, økt ansvar og utvikler lokalpolitisk interesse.

Vi er godt fornøyd med den støtte komiteen de siste 3 årene har gitt oss der det pekes på hvilken positiv rolle velarbeidet har for utviklingen av lokalsamfunnene.

Etter møte i departementet i mars i år, må vi imidlertid konstatere et vi er like langt.  Riktignok peker Departementet på at Frivillighetsmeldingen krever en gjennomgang og oppfølging av tilskuddsordningene, men vi har ingen signaler om at dette vil gi Vellenes Fellesorganisasjon en plass i systemet.

Vårt innspill til komiteen er at dette området av frivilligheten må få generelt driftstilsskudd på linje med andre landsomfattende sektorer og organisasjoner.

For å sikre velarbeid som en selvstendig sektor, ber vi om at komiteen gjør endring i budsjettet slik at det avsettes driftsstøtte til Vellenes Felles-organisasjon for nærmiljø- og velarbeid.

 

Velarbeid er frivillig innsats der folk bor.  Folkehelsetiltak og nærmiljøtiltak som det kan bli mer av - i trygge former - om vi får den drahjelpen vi ber om.  Vi har flere prosjekter som kan settes i gang, blant annet å tilrettelegge for en grønnere hverdag i lokalmiljøene, tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, arbeid for god stedsutvikling og trivsel.