Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

Den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

Publisert av Annette Skogheim den 10.10.18.

Møte om den kommende stortingsmeldingen og om velarbeid

Vellenes Fellesorganisasjon møtte denne uken Kulturdepartementet.  Formålet var innspill om nærmiljø- og velarbeid som tradisjonsrik og viktig innsats for lokalsamfunnet og styrket innbyggermedvirkning. Under møtet kom det fram at stortingsmelding om «frivillighet» neppe blir lagt fram 5. november som tidligere antatt.  Det arbeides fremdeles med meldingen.

I sommer ble det lagt fram en gjennomgang av tilskuddsordningene innen frivilligheten.  Vi brukte mye tid på å peke på forskjellsbehandling og manglende vurdering av samfunnsnytten ved tildeling av frivillighetsmidler.  Dette er også langt på vei konklusjonen i utredningen.  Styret har tidligere uttalt at: 

«Det er en mangel ved utredningen at den ikke utreder mål og grunnlag for offentlige støtteordninger.  Dette ville belyse hvilke områder av det frivillige arbeidet som av ukjente grunner ikke omfattes av de ulike tilskuddsordningeneSlik utredningen er utformet vil den kunne oppfattes som en beskrivelse av frivillig sektor, mens den i realiteten kun beskriver områder som i dag mottar tilskudd.

Velbevegelsen har lange tradisjoner for frivillig arbeid på lokalt nivå. Grendelag og velforeninger er viktig for å styrke bred, lokal medvirkning og demokrati-bygging.  Velforeningen har oppvekstmiljø, bomiljø og uorganisert friluftsliv som viktige aktivitetsområder i sin frivillige innsats.

Vellenes Fellesorganisasjon stiller seg uforstående til at sentralorganisasjonen for et samfunnsmessig viktig og prioritert arbeid innen frivilligheten ikke er inkludert i de støtteordningene frivilligheten har

Statsrådsskifte

Det var tidligere statsråd Linda Hofstad Helleland som initierte arbeidet med stortingsmeldingen. Nåværende statsråd Trine Skei Grande overtok tidlig i 2018, og har lagt noe endrete føringer for arbeidet med meldingen.