Forslag om "ladeklare" bygg for elbil

Forslag om "ladeklare" bygg for elbil

Publisert av Erik Sennesvik den 09.02.21.

Det nye kravet vil gjelde for byggverk som oppføres eller gjennomgår hovedombygging der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Formålet er å tilrettelegge for elbillading og sikre at det blir gjort på et tidspunkt som medfører minst mulig kostnader og tidsforbruk. Kravet om klargjøring av føringsveier for elektrisk infrastruktur for lading av elbiler skal også gjelde for fritidsboliger.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anslår at kostnadene ved å etablere ladeinfrastruktur i et eksisterende bygg som ikke er ladeklart, grovt sett ligger på rundt 4500-12000 kroner. Behov for graving kan øke kostnadene ytterligere. Les mer her:

https://dibk.no/regelverk/horinger/hoyringar/forslag-til-endringer-i-byggteknisk-forskrift--1-2-og-8-8-om-ladeklare-bygg/