Fortetting i boområder gir behov for nye regler

Fortetting i boområder gir behov for nye regler

Publisert av Erik Sennesvik den 31.10.21.

Vellenes Fellesorganisasjon mener Departementet peker på viktige sider ved fortetting og endring av arealbruk: «Kommunene må i større grad enn tidligere ta hensyn til lokale faktorer for bærekraftig byutvikling, og dermed også prioritere annerledes enn før.»

Dette innebærer, slik vi ser det, at kommunal planlegging må ha en langsiktig horisont, der ønsket utvikling av kommunen ikke sjelden må ses i sammenheng med den regionale planleggingen.  Vi tror dette vil bli krevende oppgaver for de fleste, berørte kommuner.

God planlegging handler om utvikling som reduserer klimautslipp og bidrar til klimatilpasning. En god løsning har selvsagt en bygningsmessig side, men er også påvirket av endringer og nedbygging av natur i området.  Vårt inntrykk gjennom saker vi behandler, er at jordvern, naturvern og biologisk mangfold ofte taper i forhold til det kommunale skjønn. Slik vi ser det, bør ivaretakelse av lokalt friluftsliv og naturopplevelse ses på som en del av den kommunale infrastrukturen.

VFO mener det derfor må gi sterkere sentrale føringer for disse områdene om de skal ha virkning i områdeplanleggingen.

Slike føringer vil også styrke faktorer som har betydning for god folkehelse og trivsel i områdene som skal utvikles. Dette vil ha en god samfunnsmessig effekt.

Innbyggerinvolvering og medvirkning i planprosesser.

Kommune- og reguleringsplaner blir til etter langvarige prosesser innenfor lovens bestemmelser om medvirkning fra innbyggere, velforeninger, interesseorganisasjoner og offentlige organer.

 

Vi registrerer at innbyggermedvirkning ofte blir gjennomført ganske summarisk og uten at det gjøres selvstendige og kvalifiserte vurderinger av merknader som fremkommer.

 

Det har det siste året kommet fram kritikk når det gjelder fortetting og transformasjon i etablerte områder, og at det tas for lite hensyn til lokal kultur, arkitektoniske og bo miljømessige kvaliteter som ligger i etablerte områder. Vellenes Fellesorganisasjon støtter høringsnotatets merknader til tidlig og kvalitetsmessig god dialog og drøfting med eksisterende beboere i områder som skal omfattes av de nye bestemmelsene. Vi mener prosessen må dokumenteres for seinere etterprøving og bruk.

 

Etter vårt skjønn er det behov for en generell innstramming og beskrivelse i Plan- og bygningslovens kap. 1, § 1-1 som sikrer tidlig innbyggermedvirkning. Denne må kunne dokumenteres i etterkant.

Koblingen mellom rekkefølgekrav og utbyggingsavtale,

Infrastruktur for transformasjon og fortetting kan gi betydelige virkninger i nærområder til slike prosjekter: Villaveier og gangveier kan bli foreslått omgjort til ferdselsårer for nye prosjekter.  Slike tiltak kan medføre behov for arealavståelse, krav om refusjon fra beboere som boliger som bare indirekte er berørt av nye prosjekter og redusert trafikksikkerhet.

 

Vi ber Departementet vurdere om det skal gis rom for å legge merkostnader for dem som bare er indirekte berørt inn i reguleringsplan for områderegulering på en slik måte at eksisterende boligmasse ikke påføres følgekostnader av fortetting eller transformasjon.