Hverdagsintegrering

Hverdagsintegrering

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 13.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Det skrives og snakkes mye i det offentlige rom om asylsøkere og innvandrere. Mesteparten av diskusjonen gjelder politikk, statlige og kommunale tiltak og kostnader. Det er vel og bra, men integrering skjer der vi bor, i bomiljøene. Det er beboerne som tar i mot de nyinnflyttede, best mulig og på en menneskevennlig måte. Integrering tar tid og krever to ting:
           - Kunnskap, gode holdninger og medmenneskelighet
           - Praktiske tips om enkle tiltak
Den betydelige tilstrømningen av flyktninger i de siste månedene skaper et press på innsatsen for å bosette et stort antall personer i boområdene, og kommer i tillegg til de som alt er i venteposisjon i asylmottakene. Sakte men sikkert kommer dette til å bli en større oppgave enn de strakstiltakene som gjøres i mottak-situasjonen. 

 

VFO tar ikke stilling til asylpolitikk og innvandring, men vil poengtere behovet for empati med folk i en vanskelig situasjon. Vellene er første linje i lokaldemokratiet også på dette feltet, og mange vel har jobbet lenge med utfordringen. VFO har som motto «Trivsel og medvirkning i nærmiljøet», men har som en paraplyorganisasjon ikke mandat til å pålegge vellene noe som helst. Vi påpeker imidlertid den mulighet vellene har til å gjøre en samfunnsgagnlig virksomhet til beste for nærmiljøet ved å ta seg godt av de nye naboer som faktisk kommer.
Vi tar til orde for hverdags-integrering

Boområdet er den viktigste praktiske arena for integrering. Noen tips kan bestå i:

  • Skaff kontakter i kommunen som kan informere om hvem som kommer og hvilke tiltak som settes i gang overfor de nyinnflyttede. Det er viktig for vellet å vite hvem i kommunen som kan svare på hva. 
  • Ta direkte kontakt med de nyinnflyttede og vis at de er velkomne. Dette kan gjøres på ulik vis med personlig preg og respekt. Noen vennlige ord gjør underverk.
  • Gi andre i vellet en orientering om hvem som er kommet og hvor de kommer fra.
  • Finn frem til om det er noen i vellet som kan være en fadder eller veileder for de nyinnflyttede. Dette behøver ikke være en tyngende jobb, men en mulighet til å løse helt lokale utfordringer og svare på spørsmål.
  • Vurder om det er behov for å orientere de nyinnflyttede om nærmiljøet og praktiske forhold som snømåking, parkering, kildesortering, skoleveier og nærbutikker etc. Grensesetting om hva som ligger i begrepet godt naboskap hører med som en naturlig del av en slik orientering.
  • Ta spesielt vare på de nyinnflyttede ved invitasjon til vellets arrangementer. Ikke alle feirer jul på vår måte, men det er andre arrangementer som er viktige møteplasser for å bli kjent med og i nabolaget. Kan gratis medlemskap i vellet for et år være aktuelt ?
  • Sjekk ut hva andre organisasjoner i nærmiljøet alt har satt i gang for de nyinnflyttede, eller kan motivers til å bidra med. Det er nyttig å samordne vellets tiltak med andres.

Grunntanken bak dette er Kunnskap og Empati.

Det er nyttig å utveksle erfaringer og gode eksempler på hvordan utfordringene kan løses. Er det flere tips som bør nevnes? Skriv til oss om gode eksempler på lokale tiltak som bidrar til god integrering og godt naboskap.   

VFO vil følge opp saken videre.