Ikke alle er med når pengene deles ut

Ikke alle er med når pengene deles ut

Publisert av Annette Skogheim den 18.06.18.

«Mere samordnet, åpnere og enklere» - Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

Styret i Vellenes Fellesorganisasjon mener ekspertutredningen er en god beskrivelse av de utfordringer og mangler nåværende tilskuddsordninger lider av.  Det er viktig at konklusjonene i utredningen følges opp for å gi frivillig arbeid mer forutsigbare rammebetingelser. 

Det er en mangel ved utredningen at den ikke utreder mål og grunnlag for offentlige støtteordninger.  Dette ville belyse hvilke områder av det frivillige arbeidet som av ukjente grunner ikke omfattes av de ulike tilskuddsordningene. 

Slik utredningen er utformet vil den kunne oppfattes som en beskrivelse av frivillig sektor, mens den i realiteten kun beskriver områder som i dag mottar tilskudd.

Velbevegelsen har lange tradisjoner for frivillig arbeid på lokalt nivå. Grendelag og velforeninger er viktig for å styrke bred, lokal medvirkning og demokratibygging.  Velforeningen har oppvekstmiljø, bomiljø og uorganisert friluftsliv som viktige aktivitetsområder i sin frivillige innsats.

Vi stiller oss uforstående til at sentralorganisasjonen for et samfunnsmessigt viktig og prioritert arbeid innen frivilligheten ikke er inkludert i de støtteordningene frivilligheten har.