Mange baller i lufta for VFO, for mange?

Mange baller i lufta for VFO, for mange?

Publisert av Erik Sennesvik den 24.09.18.

Det er økning i antall foreninger og økning i tilslutningen til paraplyorganisasjonen, Vellenes Fellesorganisasjon. Dette må statsråd Trine Skei Grande få med seg før stortingsmeldingen skrives ferdig.  Men VFO har mange profilerte konkurrenter innen idrett, humanitære organisasjoner og hjelpeorganisasjoner som alle vil ha økt sine tilskudd.  De er kanskje ikke større i medlemstall, men har betydelige statlige tilskudd.  Og da blir man «stor»

Bekymret styre

Styret er bekymret for at det er for mange baller i lufta på en gang.  Blant annet derfor gikk styret inn for at administrasjonssjefens stilling ble økt til full stilling.  Det må også prioriteres sterk hvilke områder vi skal engasjerer oss på.  Leder, Erik Sennesvik, mente imidlertid at øyeblikket for innsats er nå.  De sentrale retningslinjene for statens frivillighetspolitikk bestemmes denne vinteren.

Sparebankstiftelsen og AlleMed

Styret ønsker at samarbeidet med Sparebankstiftelsen følges opp.  For medlemsforeningene gir dette mulighet for å realisere lokale prosjekter og det kan gi grunnlag for Vellenes Fellesorganisasjon for å styrke det sentrale arbeidet.

Innbyggermedvirkning og «samskaping»

Velforeningene har gode muligheter for å medvirke og øve innflytelse på hvordan kommunen skal utvikle seg.  Erfaringene er at det i de kommuner som har samarbeidsutvalg for velforeningene eller egne kommunale velforbund, er høy grad av innbyggermedvirkning i viktige saker for lokalmiljøene.  Vellenes Fellesorganisasjon ønsker å legge til rette for at flere kommuner kommer med.  Ser du dette som en ny mulighet for styrket nærmiljøarbeid i din kommune, så ta kontakt med oss.

Det nye fyndordet når det gjelder medvirkning, er «samskaping».  Til forskjell fra samarbeid, skal samskaping ha et mål, et resultat, og interessenter i kommunen inviteres til prosjektorientert arbeid for å nå målet.  Dette kan være næringsliv like gjerne som innbyggere. Begrep og metode har imidlertid ikke fått sitt innhold.  Kommunene er på søk.  Vellenes Fellesorganisasjon mener at lokalbefolkningen gjennom sine velforeninger og grendelag må være viktige medspillere i mange av disse prosjektene. Dette er representative organer.

Uferdige lekeplasser og friområder

Styret drøftet også mange innspill fra velforeninger som er frustrert over at fellesområder ikke settes i stand.  Dette gjelder nye boområder der utbyggers topprioritert er å gjøre boligene ferdig, og som forlater området før utearealer og lekeplasser er satt i stand.  Vellenes Fellesorganisasjon vil følge opp saken.