Nye kompensasjonsregler lar vente på seg

Nye kompensasjonsregler lar vente på seg

Publisert av Erik Sennesvik den 02.07.20.

Samlet sett mener Vellenes Fellesorganisasjon at forslaget til forskrift representerer en klar forbedring i forhold til opprinnelig ordning. Beløpsgrensen er fremdeles problematisk for små, frivillige foreninger, men vi antar at løpet er kjørt overfor Departementet når det gjelder å fjerne denne.

Viktigere er det at Departementet foreslår en vid ordning for å få kompensert for tapte inntekter:

«Kompensasjon av tapte utleieinntekter er heller ikke avgrenset til arrangementer i forskriften. Forslaget innebærer at virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan få kompensert tapte inntekter fra utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler som de disponerer. Dette vil omfatte alle typer arrangement og aktiviteter i den gjeldende perioden. For eksempel vil det bety at organisasjoner kan få kompensert tapte inntekter fra utleie av rom i hytter o.l. som følge av at disse har vært stengt i deler av perioden. Det samme vil gjelde foreningseide lokaler og bygninger samt idrettsanlegg.»

Vi oppfatter at ordningen dermed også omfatter organisasjonsvirksomhet som drives i kontraktsbaserte lokaler, uavhengig av eierforhold.  Det kan f.eks. være et grendehus som drives i et større bygg der den frivillige foreningen har kontraktsfestet rett til lokalene der grendehuset ligger.  Forutsetningen er selvsagt at grendehuset er organisert som frivillig forening og er registrert i Frivillighetsregisteret.

Dersom velforeningen mottok kompensasjon ved forrige runde, vil dette gå til fradrag.  Endelige forskrifter legges ut så snart de foreligger.