Samling til landskonferanse 2020

Samling til landskonferanse 2020

Publisert av Erik Sennesvik den 08.03.20. Oppdatert 31.03.20.

 

Christian Sømme, selvutnevnt Medvirkningsombud, mente det var et demokratisk underskudd i mangelfull medvirkning. Utbyggerne toger inn og ut av rådhuset. Byråkrati og administrasjon må bli mer lydhør for innspill fra velforeninger og beboergrupper. Invitasjon er ikke nok. Representativ medvirkning er saken! Vi må vinne by- og stedsplanleggingen tilbake, understreket han med klar oppfordring til større engasjement fra velforeninger og grendelag. Det er i seineste laget å ha synspunkter når reguleringsplanen legges fram til behandling. Det er når kommuneplanens arealdel behandles vi må spille inn!
Audun Engh har i mange år arbeidet med stedsutvikling og medvirkning. Han ga forsamlingen mange eksempler på hvor galt det kan gå når ny-modernistiske arkitekter og planleggere for lov å regjere i etablerte områder. Han kunne fortelle at England nå har tatt konsekvensen av dette. «Fast track» til utbyggere som kan dokumentere at utbyggingsforslaget er utarbeidet i samråd med innbyggernes ønsker. Da skal planen bli ferdigbehandlet innen et år. Penger spart for utbygger.
Men både mangeårig politiker med lang erfaring fra planutvalget i Moss, Greta Kant,  og varaordfører i Bærum, Siw Wikan, var betenkt på stadige omkamper. Ofte er det et mindretall som protesterer. De viste til den plikten kommunen har til å ta stilling til forslag og til mange nasjonale føringer en skal ta hensyn til. Det er dessuten mange parter som skal høres under behandlingen av saker, og mange kommuner arbeider med løsninger som skal øke interessen blant innbyggerne for det som skjer i kommunen. Men begge var enige om at velforeningene har en viktig rolle å spille i stedsutvikling og når det gjelder medvirkning i planprosesser.
Kanskje kan debatten føre til at det blir et Moss Velforbund, en paraply for velforeningene i Moss kommune.
En slik paraply er det i Tønsberg kommune. Jens Kaurin, leder for Velforeningens Fellesråd Tønsberg, ga et godt grunnlag for å drøfte planer med kommunen. Det er viktig å være med på toget når det går. Han savnet imidlertid medvirkning når det gjelder større byggesaker, som ofte kan ha stor betydning for lokale bomiljøer. I byggesaker er det kun naboer og gjenboere som varsles. 

Velforeningenes lokalkunnskap skal man ikke kimse av.
Men han pekte også på noen utfordringer i slike prosesser:
1. En fordel å samle mindre vel i større vel. Mange er for små og interne i sitt arbeid
2. Noen områder har ikke vel
3. Hvem skal ivareta fremtidige beboernes interesser?