Støy fra naboeiendom

Støy fra naboeiendom

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 02.01.16. Oppdatert 07.08.18.

Støy defineres gjerne som uønsket lyd som kan påvirke menneskets fysiske og psykiske velvære. I dagens samfunn er kildene til støy mange. Vårt øre mottar støy blant annet fra biltrafikk, skinnegående transportmidler, flytrafikk, industri eller anlegg i nærområdet. Lovgiver har i forurensningsloven definert støy som forurensning, og det er en rekke regler i lovgivningen som er satt for å unngå eller begrense skadevirkninger av støy. Det må her skilles mellom offentligrettslige bestemmelser som i første rekke gir regler for myndighetenes håndtering av støy, og privatrettslige regler som gir en privat part rettigheter eller forpliktelser som eventuelt kan gjennomtvinges ved domstolenes hjelp.

Som medlem kan du lese utredningen til Høyesterettsadvokat Per Sandvik og tidligere partner i Kluge Advokatfirma DA ved å trykke >> HER