Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

Trivsel og engasjement er godt folkehelsearbeid

Publisert av Erik Sennesvik den 07.04.19. Oppdatert 08.04.19.

Stortingsmeldingen går nå til behandling i Helse og omsorgskomiteen, som skal legge fram sin innstilling for Stortinget frempå våren.

Vellenes Fellesorganisasjon vil arbeide for å tydeliggjøre betydningen av lokal frivillighet. 

Lokalt nærmiljøarbeid er viktig i forhold til trivsel, inkludering og verdsetting.  Det å trekke mennesker ut av isolasjon eller ensomhet og inn i fellesskapet er helseforebyggende. Deltagelse i det organiserte velarbeidet eller som medlem på dugnader eller velfester, bringer mennesker sammen og gjør at flere mennesker føler seg sett og verdsatt. Her utvikles tillit og sosiale ferdigheter, her får man kunnskap om lokalsamfunnet. Både eldre og yngre kommer sammen på tvers av alder og generasjoner, noe som motvirker isolasjon og ensomhet.

Barn, unge og familie står ofte i fokus.  Vedlikehold og skilting av turstier, skiløyper og turmuligheter i nærmiljøet utgjør sammen med lekeplasser et hovedområde for mange velforeninger.  Her kan alle delta i friluftslivet på like vilkår og uten konkurranse.  Det utgjør lavterskeltilbud og demmer opp for organiserte aktiviteter med utstyrskrav og inngangspenger.

Regjeringen understreker i meldingen at de vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

Folkehelsearbeid i kommunene

Folkehelsearbeidet er bredt, og alle samfunnssektorer bidrar. Gjennom folkehelseloven har kommunen et helhetlig ansvar for helsen til sine innbyggere. Kommunene spiller en helt sentral rolle i å bidra i folkehelsearbeidet og fremme god folkehelse. Regjeringen har opprettet folkehelseprogrammet for å støtte det gode folkehelsearbeidet som skjer ute i kommunene.

- Det er stort engasjement og stor vilje til samarbeid om folkehelse både i kommunal sektor – i frivillig sektor – og i privat sektor. Det er jeg glad for. Det betyr at vi er sammen om den viktige oppgaven det er å bedre folkehelsa, sier Åse Michaelsen.

Du kan lese meldingen ved å følge linken under.

Stortingsmelding 19