Utvidet kompensasjonsordning er klar

Utvidet kompensasjonsordning er klar

Publisert av Erik Sennesvik den 16.07.20. Oppdatert 26.08.20.

Nærmere orientering finner du på https://lottstift.no/.  Ordningen er forbedret i forhold til reglene som var gjeldende for tidligere løsning (april). Vi oppfordrer til å søke om kompensasjon.  Det samlede inntektsbortfallet for organisasjonen må utgjøre minimum 25.000 kroner for arrangementer og annen spesifisert aktivitet i perioden.

Start søknadsprosessen ved å trykke på lenken under. Det kommer først 10 ja/nei- spørsmål, der du kan sjekke om dere kan søke på ordninga. Dersom dere kan søke kommer du videre til siden med søknadsskjemaet.

Sjekkliste/Søknadsskjema på https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/

Søknadsfrist er 15. september 2020

Pålegg eller råd fra myndighetene i forbindelse med pandemien har påvirket frivilligheten og idretten i stor grad. Den vanlige aktiviteten har vært forbudt eller sterkt begrenset, planlagte arrangementer og en rekke inntektsbringende aktiviteter har måttet avlyses av smittevernhensyn. Samtidig har det vært et ønske fra myndighetene om å opprettholde aktivitet i sektoren, og mange frivillige organisasjoner har vært kreative i å finne nye løsninger for sin aktivitet.

Frivillig sektor treffes i liten grad av andre kompensasjonsordninger som er opprettet i forbindelse med pandemien. Flertallet av frivillige organisasjoner har skattefritak og er ikke dekket av kompensasjonsordningen for faste, uunngåelige utgifter. Det ble iveersatt en ordning like etter påske. Det viste seg imidlertid at denne ordningen ikke traff godt nok frivilligheten og idretten.

Endret innretning av ordningen

  • Ordningen skal kompensere for flere typer inntekter, for eksempel parkeringsavgifter og kiosksalg.
  • Ordningen skal utvides til også å gjelde arrangementer uten billettinntekter og deltakeravgifter
  • Ordningen skal ikke kompensere for bortfall av medlemsinntekter, medlemskontingent, ordinære treningsavgifter, innsamlingsaktiviteter, pengegaver eller sponsor- og reklameinntekter.

En rekke aktører har i ulike sammenhenger gitt uttrykk for at ordningen må justeres og tilpasses for å ivareta særskilte deler av frivillig sektor. I forskriften er det lagt vekt på å finne en løsning som ivaretar krav til likebehandling, samtidig som særskilte interesser på enkeltområder hensyntas så langt dette er mulig. Dette gjelder blant annet virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har "erverv til formål" og dermed ikke betaler skatt.

Grendehus, velhus og samfunnshus faller etter vårt skjønn inn under ordningen dersom enheten eller eier er registrert i Frivillighetsregisteret.  Dette gjelder også når foreningen selv ikke eier grendehuset, men leier i et større bygg.

Krav til registrering i Frivillighetsregisteret

Ved å stille krav om at søkeren må være registrert i Frivillighetsregisteret avgrenses ordningen til organisasjoner som driver frivillig virksomhet.

Kompensasjon for inntektsbortfall

Hovedintensjonen med ordningen er å kompensere frivilligheten og idretten for inntektstap som har vært direkte forårsaket av myndighetenes smitteverntiltak. Forbudet mot kulturarrangement har begrenset muligheten til å gjennomføre inntektsbringende aktivitet på egne og andres arrangementer som er svært viktig for frivilligheten og idretten. Typiske eksempler er loppemarkedet som har blitt avlyst, den planlagte cupen eller turneringen som ikke kunne gjennomføres, konserten eller oppvisningen som aldri ble noe av, eller de planlagte sanitetsvaktene på festivalen som det ikke lenger var behov for. Derfor er ordningens hovedinnretning å kompensere for bortfall av inntekter fra arrangement.

Erfaringen fra forrige runde og innspillene vi har mottatt fra sektoren viser at det er vanskelig å gjøre en avgrensning av hvilke potensielle inntektstyper som er viktige for ulike type organisasjoner ved et arrangement. Ordningen foreslås nå innrettet slik at inntektstyper som ikke er berettiget kompensasjon trekkes ut.

Avgrensning til arrangement og annen spesifisert aktivitet

Forslaget som er lagt frem for Stortinget har ikke en klar definisjon av hva som skal regnes som et arrangement. For å ivareta de ulike hensynene som ligger til grunn er det foreslått at ordningen skal omfatte inntektsbortfall fra "arrangement og annen spesifisert aktivitet".

Det er vanskelig å overskue alle typer arrangementer en mangfoldig frivillig sektor har tapt inntekter på i den gitte perioden. I forskriften er det derfor ikke listet opp hvilke typer arrangement som potensielt dekkes av ordningen. Dette vil bl.a. kunne inkludere konserter og forestillinger, turneringer og oppvisninger, kurs og seminarer, leirer og større samlinger, loppemarked og basar, visninger og utstillinger, opplevelses- og aktivitetstilbud o.l..

Kompensasjon av tapte utleieinntekter er heller ikke avgrenset til arrangementer i forskriften. Forslaget innebærer at virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan få kompensert tapte inntekter fra utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler som de disponerer. Dette vil omfatte alle typer arrangement og aktiviteter i den gjeldende perioden. For eksempel vil det bety at organisasjoner kan få kompensert tapte inntekter fra utleie av rom i hytter o.l. som følge av at disse har vært stengt i deler av perioden. Det samme vil gjelde foreningseide lokaler og bygninger samt idrettsanlegg.

 

Dette er en tillitsbasert ordning der det legges opp til automatisert saksbehandling uten skjønnsmessige vurderinger. Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger. Det vil bli gjennomført etterhåndskontroll og uberettiget eller for høy kompensasjon kan helt eller delvis kreves tilbake.

 

Foreninger som fikk kompensasjon etter tidligere ordning, må trekke dette ut av ny søknad. Organisasjoner som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019 er ikke omfattet av ordningen.