Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

Vellenes Fellesorganisasjon vil bli større

Publisert av Annette Skogheim den 19.01.18.

I løpet av 2017 har 152 velforeninger funnet veien til Vellenes Fellesorganisasjon.  Dette svarer til 7,6% økning.  Men fremdeles er det flere tusen nærmiljøforeninger, grendelag og velforeninger som ikke er tilsluttet paraplyorganisasjonen.  Et større fellesskap gir både tryggere økonomi, og velforeningene får mer slagkraft i forhold til myndighetene.

I styremøtet 13. januar ble det også presentert et foreløpig regnskap med overskudd, mot budsjettert et underskudd på kr 167.000,-. Årsaken er både økning i antall medlemmer, lavere personalkostnader og stort innslag av frivillig innsats.


Styrking av sekretariatet

Det er en offensiv organisasjon for velarbeid styret vil presentere på landsmøtet. Det legges opp til en styrket bemanning i sekretariatet for å kunne gi medlemmene bedre og mer effektiv oppfølging.  Også innsats for å få flere medlemmer  blir viktig for å styrke velbevegelsen samlet sett. Det vil styrke VFO som premisskaper i forhold til myndigheter og andre samarbeidspartnere.

Bredere deltakelse ved landsmøtet?

Bedre utgiftsdekning for deltakere på landsmøtet håper vi vil øke deltakelsen fra hele landet. Invitasjon og informasjon om landskonferansen og landsmøtet kommer i uke 4.

Endrete regler for momskompensasjon

Forslag til endring i reglene for momskompensasjon ble behandlet av styret.  Det fører til at VFO nå vurderer å legge om fra dokumentert til forenklet modell.  Det foreslås i høringsutkastet at grunnlaget for tilbakebetaling etter forenklet modell skal forbedres fra 7% til 8% basert på totale driftskostnader i den enkelte velforening.  Det vil bli utfyllende informasjon om de foreslåtte endringene under landskonferansen 3. mars.